PROPOSTES

www.eradicarlapobresa.cat

www.erradicarlapobreza.es

www.erradicarlapobreza.org

www.eradicatethepoverty.org

www.eradiquerlapauvrete.org

ERADICAR LA POBRESA pàgina actualitzada a 22/02/2009
Principal
BENVINGUDA
BASES DE LA POBRESA
EMERGÈNCIES
PRIORITATS
PROPOSTES
REFERENTS
MANIFESTOS
GOVERNAMENTAL
NO GOVERNAMENTAL
PARTICIPACIÓ
DOCUMENTS
NOTICIES
CONTACTAR
MEMORIA

 

 

La vareta màgica no està aquí, ni en cap altre lloc. La participació de tothom és important, la teva participació també, tothom és necessari en aquest projecte. Et suggerim també llegir la pàgina de PARTICIPACIÓ on veuràs algunes de les formes de participar, segur que hi han més.

Recorda que hi ha molta gent treballant en aquest objectiu, en diferents països, així que ens fem ressò de diverses propostes per a ser tingudes en compte com possibles i realitzables.

Propostes per la eradicació de la pobresa:

 
bullet

Condonació de l'anomenada deute externa dels països més pobres.
bullet

Els països quina ajuda queda condonada adquireixen el compromís de dedicar part del import condonat a inversions en educació, sanitat i infrastructures.

bullet

Evitar l'augment d'aquest deute de manera que qualsevol aportació fos sempre a fons perdut.

bullet

Compromís per la Pau definint Nacions Unides el seu protocol de interposició immediata en zones de conflicte armat.

bullet

Consolidar als Cascos Blaus com forces de interposició de Nacions Unides allí on hi hagi conflicte armat, forces amb capacitat operativa dissuasòria com per garantir la seguretat dels habitants de las zona en conflicte.

bullet

Aconseguir un augment significatiu en els fons per eradicar la pobresa.
bullet

Aplicar un increment percentual, lineal o combinat, al fons que tots els països aporten a Nacions Unides.

bullet

En cada país, sobre tot en els més rics, plantejar un increment en totes les aportacions econòmiques i logístiques destinades a eradicar la pobresa.

bullet

Replantejar l'existència dels anomenats paradisos fiscals.
bullet

Els països amb opacitat fiscal hauran de negociar la seva transparència de manera que en un temps negociat deixin al descobert tota infrastructura jurídica, bancària i financera, sense cap sistema alternatiu.

bullet

Creació de impostos especials per eradicar la pobresa.
bullet

Incorporar a nivell internacional un tipus de impost especial destinat a Nacions Unides.

bullet

Aquests impostos s'aplicarien sobre operacions financeres, molt especialment en totes les operacions de compra i venda d'actius financers, valors, títols, adquisicions i fusions.

bullet

Transparència en el comerç d'armes
bullet

Supervisió  de Nacions Unides en la fabricació y comercialització d'armes.

bullet

Prohibició per fabricar mines antipersona i bombes de penjoll.

bullet

Crear un impost directe sobre les armes i municions per Eradicar la Pobresa.

bullet

Incorporació de marca del fabricant (marca o osca exclusiva) en cada arma lleugera i arma curta, així com en la seva munició.

bullet

Canviar els criteris de comerç exterior dels països desenvolupats
bullet

Revisar els criteris restrictius al lliure comerç dels productes provinents dels països del tercer mon.

bullet

Prioritzar l'exportació en justes condicions dels productes dels països pobres.

bullet

Limitar les subvencions en els països rics als productes produïts en els països del tercer mont, sobre tot en aquells que son aliments bàsics.

bullet

Crear lleis nacionals i internacionals per redistribuir la riquesa.
bullet

Reconfigurar les ajudes a l'agricultura i ramaderia per redreçar-les als petits camperols i ramaders dels països pobres.

bullet

Mantenir els impostos directes sobre el patrimoni i les rendes amb escales percentuals que garanteixin  la col·laboració proporcional dels que més tenen en els  ingressos de l'estament públic corresponent.

bullet

Fomentar els microcrèdits per a persones en situació de pobresa que estiguin destinats a la creació de petits tallers o comerços unipersonals generadors de feina estable.

bullet

Compromís dels països rics per fer aportacions materials concretes a fons perdut:
bullet

Els productes o estris aportats han de ser construïts o fabricats prioritàriament en el país de destí o països limítrofes, en cap cas podran perjudicar ni al comerç ni a cap font de riquesa del país destí.

bullet

EDUCACIÓ: Escoles taller amb estris i eines per la formació dels joves i adults.

bullet

SANITAT: Vacunes i medicaments i material sanitari i preventiu de tota mena, des de mosquiteres a preservatius.

bullet

ALIMENTACIÓ: Aigua potable, aliments infantils, aliments de primera necessitats adaptables a la dieta de la comarca de destí, productes de poca degradació.

bullet

AGRICULTURA: Llavors,  fertilitzants, estris del camp i de regadiu,  en especial per construir pous, transportar  i emmagatzemar l'aigua.

bullet

Constituir entitats financeres públiques amb marcats objectius socials.
bullet

Tots els diners públics estarien dipositats en aquestes entitats amb compromís ètic i social diferenciador.

bullet

Juntament amb el negoci financer promourien l’estalvi i el finançament del petit comerç i negoci agrícola, industrial, de serveis, molt encaminat a generar llocs de treball estables i autonomia financera als més desfavorits.

bullet

Totes les persones físiques i jurídiques en podrien obrir dipòsits i sol·licitar serveis financers.

bullet

Major coordinació entre tots per aconseguir major eficàcia
bullet

Entre tots davant de una emergència.

bullet

Entre els governs i tot tipus d'entitats que treballin contra la pobresa.

bullet

Reduir la burocràcia o formes organitzaves no efectives
bullet

Concentrar l'esforç en els objectius i posta en pràctica dels projectes i l'ajuda..

bullet

Crear un nou modelo de gestió en l'enviament i transport de l'ajuda humanitària que li doni més agilitat i capacitat per arribar a temps i forma al seu destí.

bullet

Donar mes rellevància a les ambaixades i consulats
bullet

Tramitació real y efectiva de permisos de residència i treball per altre país.

bullet

Dotar-les de major capacitat de gestió en l'ajuda humanitària.

bullet

Ser un referent para la implantació d'empreses en els països pobres.

bullet

Eradicar la corrupció pública i privada
bullet

Donar més transparència a l'actuació pública i privada.

bullet

Incorporar com un element transversal la lluita per l'eradicació de la corrupció.

bullet

Potenciar l'actuació d'entitats acreditatives de transparència i bones pràctiques.

 

Principal | BENVINGUDA | BASES DE LA POBRESA | EMERGÈNCIES | PRIORITATS | PROPOSTES | REFERENTS | MANIFESTOS | GOVERNAMENTAL | NO GOVERNAMENTAL | PARTICIPACIÓ | DOCUMENTS | NOTICIES | CONTACTAR | MEMORIA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDONACIÓ

DEUTE

EXTERN

 

 

GARANTIA PER LA PAU

 

 

 

INCREMENT FONS

PÚBLICS

 

 

 

NO A

LA OPACITAT FISCAL

TAXA

ESPECÍFICA

 FISCAL

COMERÇ SUPERVISAT

D'ARMES

 

 

 

 

COMERÇ JUST

 

REDISTRIBUIR

LA RIQUESA

 

 

 

 

 

 

APORTACIONS SELECTIVES NO COMPETITIVES

 

 

 

 

 

ESTRUCTURES

FINANCERES PÚBLIQUES

 

 

ENTITATS INTERNACIONALS OPERATIVES

 

MENOR BUROCRÀCIA MAJOR EFICÀCIA

 

 

AMBAIXADES I CONSULATS OPERATIUS

 

 

 

ERADICAR LA CORRUPCIÓ