ESPANYA

www.eradicarlapobresa.cat

www.erradicarlapobreza.es

www.erradicarlapobreza.org

www.eradicatethepoverty.org

www.eradiquerlapauvrete.org

PODEM ERADICAR LA POBRESA pàgina actualitzada a 18/05/2008
Principal
BENVINGUDA
BASES DE LA POBRESA
EMERGÈNCIES
PRIORITATS
PROPOSTES
REFERENTS
MANIFESTOS
GOVERNAMENTAL
NO GOVERNAMENTAL
PARTICIPACIÓ
DOCUMENTS
NOTICIES
CONTACTAR
MEMORIA
 

Espanya és un país generós i obert, amb una diversitat cultural enorme que l'enriqueix pels quatre punts cardinals. I el seu govern, democràtic i socialment avançat concedeix importància a la cooperació internacional, des de ja fa anys que la cooperació internacional és una realitat i cada any incrementa la seva dotació i el seu marc d'influència.

Ens acollim a tot això per demanar al govern d'Espanya avenços substancials en l'eradicació de la pobresa a Espanya, a Europa i a tot el món.

Sol·licitem al govern d'Espanya plantegi a nivell nacional, de la Unió Europea i de Nacions Unides, mesures urgents favorables a l'eradicació de la pobresa més enllà de les mesures adoptades fins a la data d'avui.

 

 

CATALUNYA
ESPANYA
MALAWI
UNIÓ EUROPEA
NACIONS UNIDES
PARTITS POLÍTICS

Cooperació Internacional Espanyola

UNICEF - Objetiu: eradicar la pobresa extrema y la fam

Cooperació Internacional Unió Europea

GOVERN D'ESPAÑA

Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat

Cooperació Internacional

Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament

 

PLA DIRECTOR DE LA COOPERACIÓ ESPANYOLA 2005-2008

(Extracte introducció de la pàgina original)

Subvencions a ONGD per a projectes, i convenis en el camp de la cooperació internacional per al desenvolupament El Pla Director de la Cooperació Espanyola 2005-2008 assenyala que el finançament públic de les ONGD estarà vinculada a l'aplicació del principi de coherència amb els objectius i prioritats de la política espanyola de cooperació internacional, així com el de col·laboració amb el desenvolupament dels objectius compartits que informen l'actuació de la Cooperació Espanyola. Així, les subvencions a ONGD estan informades pels principis de col·laboració, complementarietat i qualitat de l'ajuda. Es propugna un escenari amb dos instruments de finançament de la col·laboració de les ONGD amb l'AOD espanyola: els convenis i els projectes.

Ambdós instruments han estat regulats en l'Ordre AEC/1303/2005, de 27 d'abril, per la qual es regulen les bases per a la concessió de subvencions a organitzacions no governamentals de desenvolupament, per a la realització d'intervencions en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament.

Subvencions i ajuts de cooperació internacional Ajuts unilaterals de cooperació atorgats directament pel Ministeri d'Afers Estrangers i de Cooperació - AECI en execució de la política exterior del Govern. Aquests ajuts, quan manifestació de voluntat sobirana en l'àmbit de les relacions internacionals es concediran discrecionalment en execució de les orientacions de la política espanyola de cooperació internacional, de les directrius del Govern, dels convenis i tractats internacionals o dels acords bilaterals i/o de les Comissions Mixtes de Cooperació.

Ajuts de convocatòria oberta i permanent per a activitats de cooperació i ajuda al desenvolupament Aquestes subvencions tenen per objecte el finançament de projectes o activitats d'iniciativa particular en matèria de cooperació al desenvolupament, com poden ser la promoció econòmica i social, cultural, tècnica, científica, professional, assistencial, de sensibilització i difusió de la cooperació internacional per al desenvolupament, que es podrà realitzar tant a Espanya com a l'estranger. Estan regulades en l'Ordre AEC/442/2007, de 23 de gener, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions de la convocatòria oberta i permanent per a activitats de cooperació i ajuda al desenvolupament. En cada resolució de convocatòria, efectuada a l'empara de l'esmentada Ordre, s'assenyalen les prioritats per a la concessió de les subvencions, sempre tenint en compte el Pla Director de la Cooperació Espanyola i el Pla Anual de Cooperació Internacional vigents. Les sol·licituds presentades es valoren i seleccionen tenint en compte els següents criteris objectius de valoració:

. Adequació a les prioritats sectorials i geogràfiques de la cooperació espanyola . Grau de complementarietat amb altres accions relacionades amb la cooperació per al desenvolupament . Contingut, rellevància i qualitat de l'activitat . Pertinència i viabilitat de l'activitat

Programa Iberoamericà de Formació Tècnica Especialitzada L'objectiu del Programa és la formació i capacitació tècnica dels recursos humans de les institucions públiques iberoamericanes a fi de promoure l'augment de capacitats socials i institucionals als països de la regió. El Programa té com beneficiaris el personal al servei de les administracions públiques iberoamericanes amb competències en el desenvolupament i promoció de cada un dels sectors d'intervenció prioritària que marca el Pla Director 2005-2008. El Programa constitueix, per tant, un dels instruments essencials de l'AECI per promoure l'enfortiment institucional necessari per dur a terme polítiques de desenvolupament en tots i cada un dels àmbits d'intervenció del sector públic de la regió.

El Programa Iberoamericà de Formació Tècnica Especialitzada s'organitza en col·laboració amb institucions públiques espanyoles, fonamentalment altres administracions públiques, que aporten el component tècnic de cada curs i que financen part del desenvolupament dels mateixos. Aquest Programa es dóna en els Centres de Formació de l'AECI a Iberoamèrica (Centre de Formació de La Antigua - Guatemala, Centre de Formació de Cartagena de Indias - Colòmbia i Centre de Formació de Santa Creu de la Serra - Bolívia) i a Espanya.

Per a la part del Programa corresponent a Formació a Espanya, s'ofereixen una sèrie d'ajuts destinats a subvencionar la participació de funcionaris i tècnics iberoamericans en els diferents cursos organitzats conjuntament amb diferents Ministeris i Institucions de l'Estat. Aquests ajuts es recullen en dues convocatòries, una general en la que s'inclouen els cursos que es realitzen amb els Ministeris de Foment, Interior, Defensa, Educació i Ciència, Administracions Públiques, Sanitat i Consum, Exteriors i Cooperació, Medi Ambient, Agricultura, Pesca i Alimentació i el Consell General del Poder Judicial (Resolució de la Presidència de l'AECI de 26 de gener de 2006), i altra específica per als cursos que s'organitzen amb el Ministeri d'Economia i Hisenda, Institut d'Estudis Fiscals, (Pendent de resolució).

 

 

 

Principal | CATALUNYA | ESPANYA | MALAWI | UNIÓ EUROPEA | NACIONS UNIDES | PARTITS POLÍTICS